دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

گونه‌شناسی و بررسی نقادانه تعاریف علامه طباطبایی از دین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1402

10.22059/jpht.2024.366322.1005994

جواد گلی


واکاوی مرگ دازاین در فلسفه هایدگر از دیدگاه انسان گرایانه مسیحی یوهانس تِپلا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1403

10.22059/jpht.2024.367362.1006002

محمد جواد حجاری


حضور قیومی خدا در جهان از منظر ابن سینا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1403

10.22059/jpht.2024.361362.1005985

حسین عسگرلو؛ رضا اکبری؛ رسول رسولی پور


بررسی و نقد نظریه «ایان توماس رمزی» درباره زبان دین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1403

10.22059/jpht.2024.368369.1006007

عبدالرضا رمضان نیای ارباستان؛ محمدحسین مهدوی نژاد؛ زینب شکیبی؛ یداله رستمی


مواجهه قرآن با انحصارگرایی یهود و نصاری و بررسی دلالت آن بر حجیت ادیان توحیدی پس از ظهور اسلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1403

10.22059/jpht.2024.373317.1006032

سید مرتضی حسینی کاشانی؛ علی اله‌بداشتی؛ عباس ایزدپناه


نا-دیگری: خداوند در فلسفۀ نیکولاس کوسانوس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1403

10.22059/jpht.2024.375044.1006040

ابراهیم رنجبر