نویسنده = رستمی، یداله
تعداد مقالات: 1
1. خدا و مسأله شر(درد و رنج)

دوره 11، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 741-758

10.22059/jpht.2015.53526

یداله رستمی