دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، بهار 1384، صفحه 1-167 (فلسفه دین) 
1. معرفت شناسی خرد

دکتر محمد لگنهاوزن؛ حسن مهرنیا