دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، خرداد 1384، صفحه 1-167 (فلسفه دین)