نویسنده = ���������� ���������������� �������� ����������