نویسنده = آهنگران، محمد رسول
تعداد مقالات: 3
1. درآمدی بر تعریف فلسفۀ فقه و ساختار مسائل آن

دوره 16، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 543-569

10.22059/jpht.2019.275119.1005640

محمدرسول آهنگران؛ زهرا نجفی


2. متدولوژی ویتگنشتاین در خصلت غیر شناختی زبان دینی

دوره 15، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 771-792

10.22059/jpht.2019.253323.1005549

سیده معصومه علیزاده؛ محمد رسول آهنگران