نویسنده = میردامادی، سید مجتبی
تعداد مقالات: 2
1. پژوهشی در مسئلۀ تصور و تصدیق خدا

دوره 16، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 411-432

10.22059/jpht.2019.255274.1005557

سیدمجتبی میردامادی