نویسنده = �������������� ����������������
مبانی نظام طبقاتی هندو و جنبش‌های عرفانی منتقد آن (ناینمارها)

دوره 17، شماره 3، مهر 1399، صفحه 443-465

10.22059/jpht.2019.293752.1005718

پیمان صمیمی؛ ابوالفضل محمودی؛ فاطمه لاجوردی


دیدگاه های کیهان شناختی در هستی شناسی جینی

دوره 14، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 75-95

10.22059/jpht.2017.62420

محسن شرفایی مرغکی؛ ابوالفضل محمودی


الوهیت از دیدگاه آلوارها

دوره 12، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 155-174

10.22059/jpht.2015.53967

سمانه تولیتی؛ ابوالفضل محمودی