نویسنده = علی‌ اله بداشتی
بررسی نظر نصر حامد ابوزید در تأویل و نقد آن بر اساس دیدگاه علامه طباطبایی (ره)

دوره 17، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 1-22

10.22059/jpht.2019.261476.1005577

حسنعلی مطیعی؛ محمد محمد رضایی؛ علی اله‌بداشتی


تناسخ و مسئلۀ تجربه‌های نزدیک به مرگ

دوره 16، شماره 2، تیر 1398، صفحه 329-349

10.22059/jpht.2019.266068.1005597

حمید فلاحتی؛ محمدتقی فعالی؛ علی‌ اله بداشتی


مبانی کرامت انسان از دیدگاه امام خمینی (ره)

دوره 12، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 131-154

10.22059/jpht.2015.53966

علی نجات رایزن؛ علی اله‌بداشتی؛ احسان منصوری