کلیدواژه‌ها = افلاطون
محوریت نظام نمادشناسی افلاطون در بازخوانی هستی‌شناختیِ ارتباط موجودات با خدا

دوره 16، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 91-109

10.22059/jpht.2019.249039.1005530

زهرا محمدی محمدیه؛ محمدکاظم علمی سولا؛ علیرضا کهنسال


هنر ارزشی و غیرارزشی از دیدگاه افلاطون

دوره 13، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 139-160

10.22059/jpht.2016.58593

حمیدرضا ورکشی


مفهوم دیالکتیک در فلسفه افلاطون

دوره 1، شماره 3، آبان 1384

دکتر حسین معصوم