نویسنده = امیرعباس علیزمانی
شلنبرگ، هیک و سوئین‌برن در مواجهۀ با مسئلۀ خفای الهی

دوره 15، شماره 2، تیر 1397، صفحه 341-364

10.22059/jpht.2017.214862.1005391

سکینه محمدپور؛ امیرعباس علیزمانی


نمادین بودن زبان دین از منظر تیلیش و غزالی

دوره 14، شماره 4، دی 1396، صفحه 743-768

10.22059/jpht.2017.212304.1005381

محمد توکلی پور؛ امیرعباس علی زمانی


رهیافتی نو در مسئلۀ معنای زندگی در نظرگاه کرکگور

دوره 13، شماره 2، تیر 1395، صفحه 349-377

10.22059/jpht.2016.59284

عاطفه مروی؛ امیرعباس علیزمانی


تأثیر «مراتب تشکیکی تجلی و ظهور وجود» در معناشناسی صفات الهی

دوره 12، شماره 3، مهر 1394، صفحه 461-482

10.22059/jpht.2015.56352

محمد حسین وفائیان؛ امیر عباس علیزمانی


امام‌شناسی از منظر حکمت متعالیه

دوره 6، شماره 4، بهمن 1388، صفحه 65-83

معصومه سالاری‌راد؛ امیرعباس علی‌زمانی