کلیدواژه‌ها = وحی
بررسی تلقی رانر از وحی و تاثیر آن بر دیدگاه وی در باب تکثر دینی

دوره 19، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 53-71

10.22059/jpht.2021.321002.1005820

عطیه کشتکاران؛ رضا گندمی نصرآبادی


نقد دیدگاه تفسیری محمد مجتهد شبستری

دوره 18، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 99-121

10.22059/jpht.2021.300751.1005744

عبدالحسین خسروپناه؛ محمد قمی


بررسی و نقد چیستی وحی از دیدگاه نصر حامد ابوزید

دوره 16، شماره 4، دی 1398، صفحه 591-612

10.22059/jpht.2019.273580.1005632

علی عسکری یزدی؛ سعید میرزایی


تجربۀ وحیانی و مقولۀ خیال نزد ابن‌عربی

دوره 13، شماره 3، مهر 1395، صفحه 457-480

10.22059/jpht.2016.60292

ابراهیم رضایی؛ جعفر شاه نظری


مفهوم سازی استاد مطهری از وحی: از تحویلی¬نگری تا جامع¬نگری، و ارتباط آن با فطرت و ایمان

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 5-27

10.22059/jpht.2013.35066

فرشته ابوالحسنی نیارکی؛ هاشم قربانی؛ احمد بهشتی