دوره و شماره: دوره 16، شماره 2، تیر 1398، صفحه 185-373 
تناسخ و مسئلۀ تجربه‌های نزدیک به مرگ

صفحه 329-349

10.22059/jpht.2019.266068.1005597

حمید فلاحتی؛ محمدتقی فعالی؛ علی‌ اله بداشتی