دوره و شماره: دوره 16، شماره 4، دی 1398، صفحه 543-715