دوره و شماره: دوره 16، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 375-542