دوره و شماره: دوره 16، شماره 3، مهر 1398، صفحه 375-542