کلیدواژه‌ها = دین
تأملی بر نقش معنویت در حل بحران محیط زیست از دیدگاه سیدحسین نصر و ارزیابی آن

دوره 16، شماره 3، مهر 1398، صفحه 433-457

10.22059/jpht.2019.263036.1005583

سیدحمیدرضا میرعظیمی؛ ماریه سیدقریشی؛ علی احمدپور


بررسی نظریۀ امر الهی از دیدگاه ویلیام جی. وین‌رایت

دوره 16، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 157-183

10.22059/jpht.2019.242688.1005512

مژگان پورویسی؛ حمیدرضا اسکندری دامنه


اصلاح اندیشۀ دینی با رویکردی بر آرای استاد مطهری

دوره 15، شماره 3، مهر 1397، صفحه 695-718

10.22059/jpht.2018.243871.1005516

سید علی پورمنوچهری؛ محمدرضا فارسیان


تأملی برجایگاه دین در تحولات اخلاق سیاسی غرب

دوره 14، شماره 4، دی 1396، صفحه 723-742

10.22059/jpht.2017.216466.1005403

حسین رحمت الهی؛ امید شیرزاد


دین در فلسفۀ ویتگنشتاین متقدم

دوره 13، شماره 3، مهر 1395، صفحه 505-532

10.22059/jpht.2016.60295

زهره عبدخدایی؛ قاسم پورحسن


منزلت عقل متعالی (نقش عقل در ساحات مختلف دین)

دوره 13، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 89-112

10.22059/jpht.2016.58591

رمضان علی‌تبار فیروزجایی


مسئلۀ گذر از اخلاق به دین در ایده‌آلیسم آلمانی

دوره 12، شماره 3، مهر 1394، صفحه 441-460

10.22059/jpht.2015.56348

سید محمدعلی دیباجی؛ نادر صمیمی


آثار دینداری با تاکید بر آرای روانشناختی غزالی در احیاعلوم الدین

دوره 11، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 759-788

10.22059/jpht.2015.53527

محمدامین خوانساری؛ مسعود آذربایجانی


الهیات عصب و تجربه دینی؛ چالشها

دوره 11، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 789-818

10.22059/jpht.2015.53528

محمدصادق احمدی؛ علی شهبازی


جایگاه فلسفه احکام در اسلام

دوره 10، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 157-188

10.22059/jpht.2014.36760

مجتبی الهیان؛ الهام محرابی


بررسی مسئله تعارض عقل و دین از نگاه ابن رشد و ملاصدرا

دوره 10، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 35-57

10.22059/jpht.2013.35495

سیدمرتضی حسینی شاهرودی؛ تکتم مشهدی


چیستی نسبت دین و دموکراسی در اندیشه توکویل

دوره 9، شماره 2، آبان 1391، صفحه 149-166

10.22059/jpht.2012.30283

محمد لعل علیزاده؛ اعظم مقدس